Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
In het dossier staan uw gegevens: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en gegevens over uw gezondheidstoestand. Daarnaast staan er aantekeningen in van onze gesprekken en sessies.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals de huisarts.

Het dossier is een papieren dossier en wordt in een afgesloten kast bewaard. Alleen ik heb toegang tot de dossiers. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Mocht het zo zijn dat derden informatie uit uw dossier willen, dan gebeurt dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Onder derden wordt verstaan: andere zorgverleners zoals een huisarts of specialist.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– In het geval van waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– Voor facturatie (zie toelichting hieronder).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens uit uw dossier, dan dien ik u hierover te informeren en heb ik uw expliciete toestemming nodig.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
– Uw naam, adres en woonplaats;
– Uw geboortedatum;
– Datum van de behandeling;
– Korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie’;
– De kosten van het consult.

De nota-gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen ik heb toegang tot deze gegevens. Dit geldt ook voor eventuele email-wisselingen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop ik met uw gegevens omga, dan hoor ik dat graag.

Praktijk voor hypnotherapie,  06-28137629, info@claartjedeleeuw.nl