Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de therapeut en de cliënt.
 2. De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2019.
 3. Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de sessie geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.
 4. Binnen 30 dagen na afloop van de sessie ontvangt de cliënt een factuur per email
 5. De betalingstermijn is 14 dagen.
 6. Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende therapeut.
 7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, volgt een herinnering per email met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
 8. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een aanmaning per post en worden er éénmalig administratiekosten in rekening gebracht van € 10,00.
 9. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 10. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €40.
 11. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 12. Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL04 TRIO 039.03.93.150 ten name van. C. de Leeuw onder vermelding van het factuurnummer.